Koszyk » Regulamin
Regulamin sklepu internetowego

Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym http://www.salonomnires.pl/sklep prowadzony  jest  przez spółkę OMNIRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą  w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: 02-485 Warszawa ul. Kleszczowa 18), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez  Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000088578, Spółka posiada kapitał zakładowy w wysokości 750 000 złotych. NIP: 522-26-26-866, Regon: 017422498.

Kontakt z obsługą sklepu internetowego można uzyskać:
- pod numerem telefonu: 22 846 05 00; fax: 22 868 04 19
- korzystając z adresu poczty elektronicznej:

§ 1. Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://www.salonomnires.pl/sklep.
2. Sklep internetowy Salon Omnires prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
3.Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
3. Wszystkie Towary oferowane w sklepie Salon Omnires są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

§ 2. Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.).
2. Usługodawca także Sprzedawca – spółka OMNIRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą  w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: 02-485 Warszawa ul. Kleszczowa 18), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez  Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000088578, kapitał zakładowy w wysokości 750 000 złotych, NIP: 522-26-26-866, Regon: 017422498, świadcząca usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.salonomnires.pl/sklep, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
6. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu
Internetowego.
7. Towar także Produkt – prezentowana  w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, składane za pomocą formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej Usługodawcy,  zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
10. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
11. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
12. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
13. Konto - Usługa elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem ustalonym przez Usługobiorcę, stanowiącym zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
14. Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
15. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie  Towarów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
16. Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
17. Ustawa o  prawach konsumenta -   – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
18. Ustawa Kodeks  Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

§ 3. Usługi elektroniczne

1. W sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi elektroniczne: Konto oraz Formularz Zamówienia.
2. Konto – Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. Korzystanie z Konta możliwe jest po  wypełnieniu przez Usługobiorcę  formularza Rejestracji  i aktywacji Konta. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego loginu oraz hasła.   Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili,  bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
sklep@omnires.pl lub też pisemnie na adres: Salon Omnires, 02-485 Warszawa ul. Kleszczowa 18.
4. Usługa elektroniczna -  Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie. Ma ona charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
5. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie trzech następujących po sobie kroków – po wypełnieniu Formularza Zamówienia, - potwierdzenia zamówienia  kliknięciem na stronie Sklepu Internetowego pola „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” oraz - po dokonaniu przez Klienta płatności za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej PayU.
Do momentu potwierdzenia zamówienia istnieje możliwość modyfikacji wprowadzanych danych przez Usługobiorcę.
W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
6. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
7. Tryb postępowania reklamacyjnego - Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego, z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w  § 8 i §  9 Regulaminu, Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@omnires.pl lub też pisemnie na adres: Salon Omnires, 02-485 Warszawa ul. Kleszczowa 18.
8. W opisie reklamacji Usługobiorca winien podać  informację i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości;  żądania Usługobiorcy oraz swoje  dane kontaktowe. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
9. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
10. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się w celu realizacji Usługodawca Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
- przeglądarka internetowa typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari.
11. Usługobiorca zobowiązany jest do: korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich, wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym, nie dostarczania  treści o charakterze bezprawnym np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne.
                                                 
§ 4. Składanie zamówień
                                    
1. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową za pośrednictwem Formularza Zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 3 ust. 5 Regulaminu. Zamówienia mogą być także składane telefonicznie pod numerem telefonu:  22 846 05 00, za pomocą faksu  pod numerem 22 868 04 19 oraz drogą mailową na adres poczty elektronicznej sklepu internetowego: .
2. Koszt połączenia telefonicznego naliczany jest zgodnie ze stawką operatora.
3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
4. Klient w procesie składania Zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego albo faktury VAT. Jeden z tych dokumentów zostaje  załączony do przesyłki lub wydany Klientowi wraz z Towarem.
5. Zamówienie jest złożone skutecznie, jeśli Klient prawidłowo wypełni Formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej, w tym prawidłowo uzupełni pola dotyczące danych kontaktowych oraz dokona płatności w systemie płatności elektronicznej PayU.
W przypadku zamówień składanych telefonicznie, za pośrednictwem faksu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej zamówienie jest złożone skuteczne odpowiednio z chwilą spełnienia przez Klienta łącznie następujących warunków:
1) podania lub dojścia do Sprzedawcy danych o których mowa w § 3 ust. 5 zdanie  3 i 4 Regulaminu,
2) potwierdzenia przez Klienta za pośrednictwem zwrotnej wiadomości wysłanej do Sprzedawcy w formie elektronicznej warunków Umowy Sprzedaży oraz Regulaminu Sklepu Internetowego,
3) wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedawcy.
6. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ich weryfikacji. W przypadku zamówień składanych drogą telefoniczną, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, a ten  nie dokona płatności i nie potwierdzi Zamówienia, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.
7. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie drogą elektroniczną.

§ 5. Warunki zawarcia umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z  procedurą opisaną w § 3 ust. 5 Regulaminu, bądź w sposób  określony w  § 4 ust. 5 zdanie drugie powyżej.
2. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych w sklepie http://www.salonomnires.pl/sklep są cenami podanymi w złotych polskich. Podane ceny zawierają podatki i nie obejmują kosztów wysyłki.
3. Przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje przez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej: oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji, dane dotyczące Umowy Sprzedaży:  Produkt/y, ilość Produktu/ów, łączną cenę Produktu wraz z podatkami i wszystkimi  kosztami wysyłki oraz innymi opłatami, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób i termin płatności (w przypadku „płatności przelewem z obowiązkiem zapłaty”) oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.
4. W sytuacji wybrania przez Klienta opcji „dostawa kurierem” Sprzedawca  przyjmuje Zamówienie do realizacji z chwilą, gdy Klient prawidłowo wypełni Formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej (w  sposób opisany w   § 3 ust. 5 zdanie czwarte Regulaminu) oraz otrzyma pocztą elektroniczną zwrotne potwierdzenie od Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji, które zawiera informacje wymienione w ust. 3 powyżej. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
5. W przypadku zamówień  złożonych  telefonicznie, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, które wiążą się z obowiązkiem zapłaty ceny przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, Sprzedawca w zwrotnym elektronicznym potwierdzeniu Zamówienia  dodatkowo wskazuje: dane identyfikujące swoją firmę, dane dotyczące Umowy Sprzedaży:  Produkt/y, ilość Produktu/ów, łączną cenę Produktu wraz z podatkami i wszystkimi  kosztami wysyłki oraz innymi opłatami, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób i termin płatności, a w załączeniu przesyła   treść niniejszego Regulaminu wraz ze wzorem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Wysłanie przez Klienta na adres skrzynki pocztowej Sprzedawcy zwrotnego poświadczenia otrzymania wiadomości potwierdzającej złożone wcześniej Zamówienie oznacza akceptację Regulaminu Sklepu Internetowego, zgodę na jego otrzymanie w takiej formie oraz na zawarcie Umowy Sprzedaży.

§ 6. Sposoby i terminy płatności

1. Potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży jest wystawiony paragon lub imienny dowód zakupu (faktura).
2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
- płatność „za pobraniem” (przy odbiorze towaru);
- płatność „przelewem z obowiązkiem zapłaty” na rachunek bankowy Sprzedawcy lub;
- za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU.
Możliwe i aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Dostępne płatności”.
3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności „przelewem z  obowiązkiem zapłaty”, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od Sprzedawcy pocztą elektroniczną zwrotnego potwierdzenia o przyjęciu Zamówienia do realizacji.
4. W sytuacji  wyboru przez Klienta płatności „za pobraniem”, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
5. W innych przypadkach niż wymienione w ust. 3 i 4  powyżej Klient zobowiązany jest do dokonania płatności po prawidłowym wypełnieniu Formularza Zamówienia i wyrażenia woli zawarcia Umowy Sprzedaży.

§ 7. Koszty, sposoby  i terminy dostawy

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w Formularzu Zamówienia lub podany telefonicznie, faksem albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym Formularzu Zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
2. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. O łącznej cenie wraz z podatkami Towaru będącego przedmiotem Zamówienia, a także o rabatach i kosztach dostawy (w tym dostarczenia przesyłki przez kuriera oraz o kosztach odbioru osobistego w siedzibie firmy) oraz wszelkich  innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili  wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Szczegółowa informacja o rabatach, sposobach płatności i kosztach dostawy znajduje się na stronie sklepu internetowego w zakładkach „Cennik Transportu” i „Dostępne płatności”.
3. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanej firmy kurierskiej DB Schenker.
4. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji szybkiej  płatności elektronicznej PayU lub w przypadku zamówień złożonych telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną, z którymi wiąże się płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,  do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
5. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 8. Uprawnienia Klienta z tytułu Gwarancji i Reklamacja Towaru

1. Sprzedawane Produkty posiadają Gwarancję Producenta, Importera lub Sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego Produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji Gwarancji są określone w druku Gwarancji wystawionej przez Gwaranta. Większość Produktów posiada Gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do Produktów oraz na stronach internetowych producentów. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.
2. Reklamacja za pośrednictwem Sprzedawcy może zostać złożona przez Klienta na przykład: pisemnie na adres: Salon Omnires, 02-485 Warszawa ul. Kleszczowa 18 (z dopiskiem: „Reklamacja”), a także za pomocą modułu serwisowego dostępnego pod adresem www.omnires.pl/serwis. Sprzedawca każdorazowo wysyła do Klienta potwierdzenie doręczenia zgłoszenia reklamacyjnego.

§ 9. Uprawnienia Klienta z tytułu Rękojmi i roszczenia z tym związane

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w ustawie Kodeks Cywilny.
2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
3. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Produkcie w tej samej chwili.
4. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Produktu z Umową Sprzedaży. W szczególności sprzedany Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży jeżeli:
1) nie ma właściwości, które Produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w Umowie Sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
2) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
3) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
4) Produkt został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.
5. Sprzedany Produkt ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jego zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Klienta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.
6. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Produktem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu ( wada prawna).
7. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży. Gdy przedmiotem Umowy Sprzedaży są Produkty oznaczone tylko co do gatunku Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy.  Zapisu tego nie stosuje się, gdy Klientem jest konsument.
8. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem Klienta będącego konsumentem za to, że sprzedany Produkt nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Klienta o zawarciu Umowy Sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przez Sprzedawcę przed zawarciem Umowy Sprzedaży.
9. Klientowi przysługują następujące uprawnienia z tytułu rękojmi:
1) Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży  jeżeli wada jest nieistotna.
2) Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę zgodnie z postanowieniami powyżej usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
3) Jeżeli spośród sprzedanych Produktów tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od Produktów wolnych od wad, bez szkody dla stron obu, uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy ograniczone jest do Produktów wadliwych.
4) Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może od razu żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klient jest przedsiębiorcą, Sprzedawca może odmówić  wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Produktu sprzedanego.
10. Reklamacja Produktu z tytułu rękojmi może zostać złożona przez Klienta pisemnie na adres: Salon Omnires, 02-485 Warszawa ul. Kleszczowa 18 (z dopiskiem: „Reklamacja”).
11. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny ze wskazaniem o jaką kwotę ma zostać ona obniżona albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz
3) danych kontaktowych Klienta  składającego reklamację. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
12. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
13. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę o konieczności  dostarczenia Produktu na koszt Sprzedawcy na adres  02-485 Warszawa ul. Kleszczowa 18. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
14. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w ust. 13 powyżej Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.
15. W sytuacji żądania przez Klienta demontażu wadliwego produktu i ponownego zamontowania jest on obowiązany ponieść część związanych z tymi czynnościami kosztów w stopniu przewyższającym cenę sprzedanego Produktu, albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny  sprzedanego Produktu.
16. Sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę sprzedanego Produktu.
17. Klient może wykonywać  uprawnienia z tytułu rękojmi  za wady fizyczne Produktu niezależnie od uprawnień wynikających z Gwarancji. Jednakże w razie wykonywania przez Klienta uprawnień z Gwarancji bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi  ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie  dalej od dnia odmowy przez Gwaranta wykonywania obowiązków wynikających z Gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

§ 10. Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w ust 9 poniżej niniejszego Regulaminu.
2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie na adres: Salon Omnires, 02-485 Warszawa ul. Kleszczowa 18.
3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
1) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
a) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo
b) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na  adres: Salon Omnires, 02-485 Warszawa ul. Kleszczowa 18. Zwracany Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Koszt opakowania ponosi Konsument.
8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
9. Koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
1) jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
2)  konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do następujących umów:  
1) świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
8) zawartej w drodze aukcji publicznej oraz do pozostałych umów wymienionych w art. 38 ustawy o Prawach konsumenta.

§ 11. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.
2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
6. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego.
7. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży; Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.
9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

§ 12. Możliwe pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

1. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
1) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
2) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
2. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy Powiatowego (miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
3. Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych Powiatowych (miejskich) Rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

§ 13. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
a. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
b. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres: sklep@omnires.pl
c. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
a. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego.
b. Przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
5. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży
następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
6. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie
teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

§ 14. Zmiana regulaminu

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży
4. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
5. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

§ 15. Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca przestrzega zapisów  kodeksu dobrych praktyk o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy  z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. Nr 171, poz. 1206 ze zm).
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
4. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedawca, a Klientem, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

Data opublikowania regulaminu: 15.02.2015

» Załącznik nr 1
» Załącznik nr 2


» Cennik transportu
» Dostępne płatności

Salon firmowy Omnires Twoje Łazienki

W naszym salonie firmowym przygotowaliśmy  dla Państwa ekspozycję  38 w pełni wyposażonych nowoczesnych łazienek, w tym 12 "pod wodą" do samodzielnego przetestowania.

Posiadamy bogatą ekspozycję armatury łazienkowej, w tym firm GROHE i Omnires.

więcej

Marka Omnires

 Firma Omnires jest producentem najwyższej klasy artykułów wyposażenia łazienek i kuchni.

Oferujemy Państwu produkty, które spełniają trzy kryteria: najwyższa jakość wykonania i użytych materiałów, najnowocześniejsze rozwiązania techniczne i design z myślą o łazience XXI wieku.

Dowiedz się więcej na omnires.pl